Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Jähnig + Ter Braak Hypotheken B.V. en Jähnig + Ter Braak Verzekeringen B.V. (hierna te noemen Jähnig + Ter Braak).
 2. Onder de dienstverlening wordt volstaan alle door Jähnig + Ter Braak ten behoeve van de klant uit te voeren werkzaamheden waartoe door de klant opdracht is gegeven en de daarbij te verwachten of samenhangende werkzaamheden.
 3. Onder Jähnig + Ter Braak wordt tevens volstaan alle medewerkers die hier werkzaam zijn.
 4. Onder klant wordt volstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Jähnig + Ter Braak een mondelinge dan wel schriftelijke opdracht tot dienstverlening verstrekt.

Artikel 2 – Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Jähnig + Ter Braak bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden gevoerd.
 2. Een overeenkomst wordt geacht tot stand zijn te gekomen op het moment dat Jähnig + Ter Braak een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Jähnig + Ter Braak is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Jähnig + Ter Braak zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsoefenaar uitvoeren doch kan niet instaan voor het bereiken van enig resultaat.
 4. Jähnig + Ter Braak is niet verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij de klant zelf partij is.
 5. De door Jähnig + Ter Braak namens een financiële instelling aan de klant gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling.
 6. Aan door Jähnig + Ter Braak voor de klant gemaakte berekeningen kan de klant geen rechten ontlenen. Het betreft onder andere berekeningen met betrekking tot afkoopwaarde, boeterentes, de kosten van een financieel product, de eventuele doorwerking daarvan in de maandlast en eventuele fiscale gevolgen. De berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse wijzigingen. Berekeningen zijn bovendien geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek en kunnen dan ook niet als zodanig door de klant worden geaccepteerd.
 7. Door Jähnig + Ter Braak verstrekte adviezen zijn slechts momentopnames en gebaseerd op de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Artikel 3 – Informatie

 1. De klant zal steeds tijdig alle relevante informatie en documenten verstrekken die Jähnig + Ter Braak of een financiële instelling nodig heeft voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden.
 2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Jähnig + Ter Braak verstrekte gegevens of informatie.
 3. Indien Jähnig + Ter Braak bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de klant (redelijkerwijs) kenbare vergissing maakt is deze gehouden Jähnig + Ter Braak daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing ontdekt. Indien de klant de vergissing, die hij heeft ontdekt of redelijkerwijs had dienen te ontdekken, nalaat bij Jähnig + Ter Braak te melden is Jähnig + Ter Braak voor de schade niet aansprakelijk.
 4. De klant dient Jähnig + Ter Braak in te lichten over eventueel relevante wijzigingen die zich op enig moment in zijn persoonlijke situatie voordoen en waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat deze van invloed zijn op het advies.
 5. Jähnig + Ter Braak kan enkel aan de op haar rustende zorgplicht voldoen en haar werkzaamheden naar behoren uitvoeren indien de klant het bepaalde in dit artikel naleeft.

Artikel 4 – Vergoeding

 1. Voor de dienstverlening is de klant aan Jähnig + Ter Braak een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de bij Jähnig + Ter Braak gebruikelijke tarieven en berekeningsmethodieken, zoals aan klant nader bekend zijn of zullen worden gemaakt.
 2. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de klant doorberekend.
 3. Jähnig + Ter Braak is gerechtigd haar tarieven tussentijds te wijzigen.
 4. Facturen aan Jähnig + Ter Braak dienen rechtstreeks, dan wel via tussenkomst van een door de klant aangewezen notaris, door de klant te worden betaald binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn op de door Jähnig + Ter Braak voorgeschreven wijze.
 5. de klant zich op de onjuistheid van de factuur beroept laat dit onverlet diens verplichting om tenminste het onbetwiste deel van de factuur te betalen.
 6. een factuur, ondanks een betalingsherinnering, niet wordt voldaan is de klant over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten. Verrekening door de klant van de door Jähnig + Ter Braak in rekening gebrachte vergoeding met een door de klant gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door klant in verband met een door hem ingestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Jähnig + Ter Braak uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 7. Door de klant gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare bedragen die het langst open staan.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Jähnig + Ter Braak is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Jähnig + Ter Braak Hypotheken B.V. wordt uitgekeerd, inclusief een te dragen eigen risico.
 2. In het geval de bedoelde aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt is de aansprakelijk van Jähnig + Ter Braak beperkt tot maximaal het bedrag dat Jähnig + Ter Braak heeft ontvangen of zou ontvangen ter zake van de door Jähnig + Ter Braak verrichte werkzaamheden waarop de schade veroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of verband houdt.
 3. Jähnig + Ter Braak is jegens de klant uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht tot dienstverlening voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de dienstverlening door de klant mocht worden vertrouwd.
 4. Jähnig + Ter Braak is echter nimmer aansprakelijk voor:
 5. Bij de klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie door de Klant aan Jähnig + Ter Braak of anderszins het gevolg is van het handelen of nalaten van de klant;
 6. Welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Jähnig + Ter Braak gebruikte software of andere computerapparatuur, tenzij en voor zover de leverancier van de computerprogrammatuur aansprakelijkheid jegens Jähnig + Ter Braak heeft aanvaard en de schade aan haar vergoed;
 7. Indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of teleurgestelde verwachtingen;
 8. Tegenvallende beleggingsresultaten;
 9. Bij de klant of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door de klant aan verplichtingen die hem zijn opgelegd door de financiële instelling waar het financiële product, door tussenkomst van Jähnig + Ter Braak, is aangevraagd of afgesloten;
 10. Bij de klant of derden ontstane schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van een financiële instelling waar met tussenkomst van Jähnig + Ter Braak., een financieel product is aangevraagd of afgesloten voor de klant;
 11. Bij de klant of derden ontstane schade als gevolg van het verlopen van termijnen opgenomen in overeenkomsten waarbij de klant partij is.
 12. Het in lid 3 bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Jähnig + Ter Braak voor schade welke is veroorzaakt door de opzet of grove schuld van Jähnig + Ter Braak.
 13. Alle afspraken tot vergoeding van schade vervallen na verloop van een jaar na het moment waarop de fout die aan de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt.

Artikel 6 – Verwerking gegevens

 1. Jähnig + Ter Braak zal de door of namens de klant verschafte gegevens en informatie behandelen conform het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. De door de klant aan Jähnig + Ter Braak verstrekte gegevens en informatie zullen door Jähnig + Ter Braak niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de aan haar verstrekte opdracht of door aan de klant te verzenden correspondentie, mailingen etc., behoudens voor zover Jähnig + Ter Braak op grond van de wet of openbare orde verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken of wanneer Jähnig + Ter Braak voor zichzelf optreedt in een (gerechtelijke) procedure.
 3. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Jähnig + Ter Braak is het de klant niet toegestaan de inhoud van de adviezen en/of andere (schriftelijke) uitlating van Jähnig + Ter Braak openbaar te maken dan wel anderszins aan derden ter beschikking te stellen behoudens voor zover dit geschiedt ter inwinning van een deskundig en onafhankelijk oordeel over de werkzaamheden van Jähnig + Ter Braak naar aanleiding van een tussen de klant en Jähnig + Ter Braak gerezen geschil.
 4. Indien de klant bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist en dergelijke van Jähnig + Ter Braak, zal Jähnig + Ter Braak. de betreffende gegevens op eerste schriftelijke verzoek van de klant uit het betreffende bestand verwijderen. Een en ander laat onverlet de informatievoorziening waartoe Jähnig + Ter Braak wettelijk verplicht is; bijvoorbeeld naar aanleiding van wezenlijke wijzigingen in de kenmerken van de ten behoeve van de klant afgesloten financiële producten.

Artikel 7 – Externe kosten

Door derde(n) gemaakte kosten voor bijvoorbeeld taxatie of het stellen van een bankgarantie zullen door derde(n) rechtstreeks bij de klant in rekening worden gebracht. Deze kosten maken geen deel uit van de fee vergoeding die Jähnig + Ter Braak bij de klant in rekening brengt.

Artikel 8 – Overmacht

Jähnig + Ter Braak is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Jähnig + Ter Braak redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Jähnig + Ter Braak ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden.

Artikel 9 – Rechtskeuze

Op alle vorderingen is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te vernemen van geschillen tussen Jähnig + Ter Braak en haar contractspartij. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Almelo.

Download Algemene voorwaarden